วันทารกเกิดก่อนกำหนดโลก (World Prematurity Day)
17 พฤศจิกายนของทุกปี เป็นวันทารกเกิดก่อนกำหนดโลก (World Prematurity Day)
 
ร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งรณรงค์ป้องกันการคลอดก่อนกำหนด โดยกรมการแพทย์ และสำนักงานเขตสุขภาพที่ 13 ขอเชิญชวนคนไทยทุกคนป้องกันการคลอดก่อนกำหนด ซึ่งถือว่าเป็นปัญหาระดับโลก ใน 1 ปี จะมีทารกคลอดก่อนกำหนด ประมาณ 15 ล้านคน หรือหมายความว่า จะมีทารกเกิดก่อนกำหนด มากกว่า 1 รายต่อการคลอด 10 ราย และทุกๆ ปี จะมีทารกที่เสียชีวิตจากการคลอดก่อนกำหนด ประมาณ 1 ล้านคน
องค์การอนามัยโลกจึงกำหนดให้ทุกวันที่ 17 พฤศจิกายนของทุกปี เป็นวันทารกเกิดก่อนกำหนดโลก (World Prematurity Day) เพื่อให้ทุกภาคส่วนตระหนักถึงความสำคัญของการคลอดก่อนกำหนด ช่วยให้เด็กคลอดอย่างมีคุณภาพมีชีวิตรอดปลอดภัย