มูลนิธิกำแหง อนันต์ ประพุทธ เพื่อสุขภาพมารดาและทารกปริกำเนิด
วัตถุประสงค์มูลนิธิ
1. สนับสนุนการดูแลรักษาพยาบาลมารดาและทารกปริกำเนิด
2. สร้างเสริมสุขภาพและพัฒนาให้มารดาและทารกปริกำเนิดมีสุขภาพสมบูรณ์ทั้งกาย ใจ สังคม จิตวิญญาณ และจริยธรรม
3. ส่งเสริมการฝากครรภ์ การคลอดและการดูแลหลังคลอดและการดูแลทารกปริกำเนิด
4. ส่งเสริมการศึกษา สร้างองค์ความรู้ เพื่อพัฒนาสุขภาพมารดาและทารกปริกำเนิด
5. สนับสนุนในการจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดูแลมารดาและทารกปริกำเนิด
6. เพื่อดำเนินการหรือร่วมมือกับองค์การการกุศลเพื่อการกุศล และองค์การสาธารณประโยชน์เพื่อสาธารณประโยชน์
7. ไม่ดำเนินการเกี่ยวข้องกับการเมืองแต่ประการใด
สำนักงานใหญ่ : อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี ชั้น 9 เลขที่ 2 ซอยศูนย์วิจัย 1 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
การสบทบทุนและวิธีการบริจาค
เชิญร่วมบริจาค
โอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ ในนามมูลนิธิ กำแหง อนันต์ ประพุทธ เพื่อสุขภาพมารดาและทารกปริกำเนิด
ธนาคารกรุงไทย สาขาถนนเพชรบุรีตัดใหม่ บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 041-0-15111-4
โปรดโทรศัพท์แจ้งความประสงค์หรือส่งใบนำฝากเพื่อออกใบเสร็จรับเงิน โทรศัพท์ 02-716-6632-3 โทรสาร 02-716-5220
Email : thaiperinatal@hotmail.com
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มบริจาค