17/05/2564 วิถีใหม่ในการดูแลสตรีตั้งครรภ์ในห้องคลอด (New normal in Labor room)