Intensive Course in Breastfeeding Practices
Intensive Course in Breastfeeding Practices

หลักสูตรเหมาะสำหรับบุคลากรทางสุขภาพทั้งพยาบาลและแพทย์ที่ต้องการ

1. เพิ่มประสบการณ์และทักษะเพื่อให้สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างสมบูรณ์และอย่างมั่นใจในการให้คำแนะนำการวินิจฉัยและการรักษาปัญหาต่าง ๆ ในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ ทั้งในมารดาและทารก ได้ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ

2. เป็นผู้อบรมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ให้แก่บุคลากรทางการแพทย์

3. ต้องการนำความรู้และทักษะไปพัฒนาบุคลากรในหน่วยงานตลอดจนมีแนวคิดริเริ่มจัดตั้งทีมหรือหน่วยงานที่ให้คำปรึกษาและดูแลมารดาและทารกให้สามารถเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างมีประสิทธิภาพ