การประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 32 พ.ศ. 2565
ประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 32 พ.ศ. 2565

การสมัครเข้าฝึกอบรม Workshop จะกระทำได้ ท่านจะต้องลงทะเบียนประชุมวิชาการประจำปี (Main Congress) และชำระเงินค่าลงทะเบียน Workshop ได้ (ลงทะเบียน Workshop อย่างเดียวไม่ได้)