ส่งเสริมศิลปวิทยากร การวิจัย การฝึกอบรมทางเวชศาสตร์ปริกำเนิด 

คณะอนุกรรมการฝ่ายวิจัย วาระปี พ.ศ. 2560-2561

 

ประธาน

ผศ. พญ.วราภรณ์  แสงทวีสิน 


อนุกรรมการ

น. อ. พญ.ประไพศรี  ลยางกูร


 

ผศ. พญ.พจนีย์  ผดุงเกียรติวัฒนา


 

ผศ. ดร.นิตยา  สินสุกใส


 

อ.วิมลวัลย์  วโรฬาร